Společnost Plzeňské štěrkopísky, s.r.o. byla založena počátkem roku 1996, kdy zahájila těžbu a prodej maltových a omítkových písků poblíž obce Příšov cca 6 km západním směrem od Plzně. Spolu s dalšími sesterskými společnostmi je součástí skupiny SP Bohemia.

Od doby svého vzniku prošla společnost několika etapami vývoje a růstu s cílem rozšířit a zkvalitnit úroveň prodávaných produktů i služeb. V současnosti je společnost pevně etablována na trhu  se stavebními materiály se stálým okruhem zákazníků z řad betonáren, obaloven asfaltových směsí, stavebnin i malých zákazníků a disponuje moderní technologií, která zaručuje vysokou kvalitu všech vyráběných frakcí. Kvalita produktů je pravidelně dozorována akreditovanou laboratoří.

Společnost věnuje nemalé finanční prostředky nejen na zkvalitňování výroby, ale i na  maximální eliminaci dopadů těžby na okolní krajinu – rekultivaci. Vytěžené a jinak dotčené plochy jsou v procesu rekultivace zaváženy ornicí, osazovány trávou nebo jiným porostem, jsou vytvářeny nové vodní plochy apod.  Výsledkem tohoto procesu, který probíhá  průběžně i po dobu několika let je krajina, v níž nelze poznat stopy po předchozí lidské činnosti.


  • © spbohemia.cz